Obchodní podmínky TopZivotopis.cz

www.topzivotopis.cz
dále jen server

Provozovatelem serveru www.topzivotopis.cz je Personální institut, s.r.o. se sídlem U půjčovny 952/2, Praha 1, PSČ 110 00 , IČO: 01461401
dále jen Provozovatel

Klient = uživatel serveru, který má zájem o služby personální ředitelky
Dále jen Klient

Evidence Klientů
Provozovatel eviduje Klienty v databázi ve formě seznamu poptávek služeb. Údaje o Uchazeči zahrnují jméno, kontaktní údaje (email, telefon, adresa), životopis klienta a název pozice, o kterou se klient zajímá. Údaje týkající se Klientů Provozovatel eviduje za účelem poskytnutí služeb. Při evidenci Klientů Provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

Zasláním životopisu na webové stránce www.topzivotopis.cz Klient prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly využity pro kvalitní zpracování profesionálního životopisu, motivačního dopisu případně dalších služeb nabízených na www.topzivotopis.cz. Klient může kdykoli požádat Provozovatele o oznámení údajů, které o něm Provozovatel eviduje, a může požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele zasláním emailové zprávy Provozovateli s vyjádřením své vůle vymazat evidované údaje za náklady s tím spojené.

Všechny služby na serveru jsou placené, řídí se platným ceníkem služeb (viz objednávka). Výjimku tvoří poradna a návody zdarma.

Prohlášení Klienta
Poptávkou služeb a poskytnutím osobních údajů (zejména životopisu) dává Klient souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné pro účely poskytnutí všech služeb.

Provozovatel
Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah Služeb podle vlastního uvážení. Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle platného zákona o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

Platební a dodací podmínky
Za poskytované služby náleží Provozovateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky Klienta. Odměna je splatná na základě zálohové faktury, kterou vystaví Provozovatel a doručí Klientovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Úhradu může Klient provést bankovním převodem nebo vkladem na účet Provozovatele, platba v hotovosti přímo Provozovateli není možná. Po úhradě odměny Provozovatel nejpozději do 10 pracovních dní od připsání odměny na účet dodá požadovanou službu. Klientovi nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Reklamace
Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách od 1 do 30 kalendářních dnů.

Odstoupení od smlouvy
Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech: Klient neuhradil odměnu, která náleží Provozovateli, ve lhůtě splatnosti. Podklady pro plnění služby dodané klientem nejsou v souladu s platnými zákony ČR. Podklady dodané Klientem nejsou kompletní. Klient prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele.

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:
Před dodáním služby a před úhradou odměny: Klient oznámí Provozovateli, že odstupuje od smlouvy.
Před dodáním služby a po úhradě odměny: Klient je v tomto případě povinen uhradit Provozovateli odstupné ve výši 100 % z odměny Provozovatele dle ceníku platného ke dni řádné objednávky služby.
Pokud Provozovatel prokazatelně nedodá služby do 10 pracovních dnů od připsání odměny na účet Provozovatele. Do této doby se nezapočítává 24 hodin v každém kalendářním měsíci, ve kterých má Provozovatel právo za účelem údržby Serveru přerušit plnění služeb.

Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění obchodních podmínek, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na webové stránce TopZivotopis.cz s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových obchodních podmínek ztrácejí platnost původní obchodní podmínky.

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji Klienta, budou zachovávat mlčenlivost o nich podle Zákona o ochraně osobních údajů, a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu Klienta.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 10.3.2013